Jdi na obsah Jdi na menu
 


myslivci

Obrazek  sdružení myslivců

BORŠOV

 

H I S T O R I E
vývoje myslivosti v BORŠOVĚ
H I S T O R I E
vývoje myslivosti v BORŠOVĚ
 

 

 

Tak jak se postupně vyvíjela lidská společnost a s ní i zemědělství vždy to úzce souviselo s vývojem myslivosti a pohledem na ni. Z počátku šlo o získání obživy pro obyvatele lovem zvěře, později se tato činnost stala výsadou mocných a jejímu zpřístupnění pro všechny vrstvy obyvatelstva došlo prakticky až po II. světové válce. Tak to bylo i v Boršově.
            Boršov měl vždy samostatnou honitbu, která se rozkládala v územním katastru obce. Zestátněním pozemků v okolí Boršova došlo k rozdělení honitby na polní část a lesní část. Lesní část byla vždy pro výkon myslivosti vyčleněna Státním lesům od r. 1990 Lesům České republiky s.p. Polní část byla pronajímána státem místní Myslivecké jednotě. Z vyprávění občanů Boršova, kteří nejsou již mezi námi víme, že:
Členy myslivecké jednoty od 50-tých let byli tito občané Boršova: p. PLESNÍK, p. SVOBODA František, který vykonával funkci mysliveckého hospodáře, p. ONDRÁČEK Josef, který vykonával rovněž funkci mysliveckého hospodáře, p. ČASTULÍK, p. BRUNCLÍK, p. JAKUBEC Jan, p. TŘÍSKA František, který vykonával funkci předsedy sdružení, p. ŠIMONÍK, p. BLAHO Milan, p. Otta CHLADIL, p. ONUCA Antonín, p. TRÁVNÍČEK Jaroslav, p. VESELÝ Miloslav, p. HRUŠKA, a další
ještě začátkem 50-tých let 20. století byl viděn v prostoru tzv „Režijních luk“ tetřívek
bažantí zvěř do Boršova dovezl a pečoval o její rozšíření p. František SVOBODA
hlavními druhy lovné zvěře na polích v okolí Boršova do počátku 50-tých let 20. století byla koroptev polní, zajíc polní, bažant obecný a srnec obecný v poměrně v hojných počtech
první prase divoké bylo v honitbě Boršov zjištěno počátkem 50-tých let 20. století
                     
            Z knihy „Stručné dějiny BORŠOVA“ autor František VOTAVA (1978) , což je výpis z kronik a jiných archiválií se k boršovské myslivosti uvádí:
„Myslivecká jednota v Boršově mívá kolem 15 členů, kteří se scházejí pravidelně na svých měsíčních schůzích. Hlavní jejich činnost je zaměřena na zvelebování myslivosti, to je zimní přikrmování zvěře, stavba krmelců, obstarávání zásypů, pořizování posedů a sušení sena na zimu. Dále pomáhají lesní správě při výsadbě lesních stromů a konají brigády při zvelebování obce.
            Mimo jmenovaný spolek se zabývají myslivostí také zaměstnanci místního státního polesí.
Aby bylo možno si učinit představu o množství zvěře v katastru obce Boršova, budiž zde uveden odstřel Myslivecké jednoty a boršovského polesí za pět namátkou vybraných let z období 1962-1977:
Bylo zastřeleno celkem: 181 kusů srnčí zvěře, 467 zajíců (16 živých z odchytu), 145 bažantů, 41 divokých kachen, 11 lišek, 2 jezevci, 31 ondater, 17 muflonů, 70 divočáků, 6 jelenů a ještě 449 jiné drobné zvěře.
            Poslední dobou se zde vyskytuje jelen sika a jelen evropský.
            Myslivci pozorují, že poslední dobou se jeví v našem kraji úbytek drobné zvěře, ale zvyšuje se stav zvěře vysoké a černé, která působí na polích značné škody. Za zmínku stojí poznámka, že boršovští myslivci umístili kolem roku 1966 v malém rybníčku nad Boršovem kapří násadu v počtu asi 2.000 kusů a nad Udánkami chovali kapry.“
 
1974 - 1993
            V roce 1974 byla honitba Boršov rozdělena na dvě části po státní silnici č. 35, severní část připadla nově vzniklému mysliveckému sdružení „Moravská hranice“. Zbytek honitby na východ od silnice č. 35 byl začleněn do honitby „Šesterák“ Moravská Třebová. Do této honitby byly začleněny k.ú. Útěchov, Dlouhá Loučka, Srnčí a celý hřeben jižně Moravské Třebové až po silnici Dlouhá Loučka-Pacov. Toto myslivecké sdružení zaniklo v roce 1993 následkem vnitropolitických změn v tehdejší ČSFR a honitba byla opět rozdělena zhruba podle katastrů obcí včetně Boršova mimo lesního masívu jižně Moravská Třebová, kdy honitba jako majitele LČR byla pronajata fyzické osobě panu Jindřichu ODEHNALOVI z Malíkova. Do rozpadu MS „Šesterák“ bylo v tomto sdružení cca 60-70 členů.
 
1993 - 2003
VZNIK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA  
a  SPOLEČENSTVNÍ HONITBY v BORŠOVĚ
 
            Z důvodu vytvoření honitby v Boršově bylo dne 17. 12. 1992 ustanoveno na valné hromadě vlastníků pozemků v místním kulturním domě „Honební společenstvo BORŠOV“, jehož prvním honebním starostou byl zvolen Bohuslav ŠTRAJT.
            Od března 1993 byla Okresním úřadem ve Svitavách na základě návrhu HS Boršov uznána jako samostatná honitba BORŠOV- pole o celkové výměře 1.074 ha o složení: orná půda 954 ha, louky a pastviny 50 ha, lesní půda 16 ha, vodní plochy 6 ha, a ostatní půda 48 ha. 
            Nově vytvořená a uznaná honitba BORŠOV byla dne 8. dubna 1993 formou nájemní smlouvy Honebním společenstvem v Boršově pronajata místnímu Sdružení myslivců.
 
VZNIK SDRUŽENÍ MYSLIVCŮ v BORŠOVĚ
 
            Dne 26. 3. 1993 se konala zakládající schůze nového mysliveckého sdružení v Boršově s názvem „Sdružení myslivců BORŠOV“, které se zúčastnili tito občané z Boršova a Moravské Třebové:  BÁRTA Lubomír, BLAŽEK Jaromír,  KUBÍK Jan, MAKAS Josef, MAZÁNEK Vlastimil PETERKA Václav, POKORNÝ Jaroslav, SOJMA Miroslav, SVOBODA František ml., TŘÍSKA František, VESELÝ Miloslav, VESELÝ Vladimír a Ing. VRÁNA Josef. Jako předseda sdružení byl zvolen Ing. Josef VRÁNA, mysliveckým hospodářem pan Jaroslav POKORNÝ a finančním hospodářem Miroslav SOJMA.
V období let 1993 – 2003 bylo v honitbě Boršov odloveno v souladu se schválenými plány:
Jelení zvěř – 2 ks, dančí zvěř – 1 ks, mufloní zvěř – 12 ks, srnčí zvěř – 166 ks, prase divoké - 221 ks, bažant obecný – 267 ks, holub hřivnáč – 159 ks, kachna divoká 279 ks, liška obecná – 122 ks a další druhy dravé zvěře.
            V této době bylo nutné zbudovat nebo opravit myslivecké zařízení v celé honitbě. Za značného úsilí všech členů sdružení byly zbudováno:
- dvě vypouštěcí voliéry pro bažanty (Útěchovský vodojem a za státní silnicí),
- 9 krmelců, 11 zásypů a 15 solisek
- 16 posedů, 8 krytých pozorovatelen
- obhospodařováno 10 zvěřních políček v celkové výměře cca 2,5 ha.
            Toto období činnosti sdružení je dokumentováno v kronice SM Boršov I, kterou vedl p. Josef MAKAS, je k nahlédnutí u předsedy sdružení Ing. Josefa VRÁNY v Boršově.
 
2003 – 2013
Nové nájemní období
 
            Na základě dohovorů se sousedy o výměně a přičlenění doznala původní honitba Boršov – pole několika významných změn:
   Výměna s LČR-lokalita „BUNKR“ za „Dlouhý jazyk na Útěchovem a les mezi elektrovodem a starou silnicí č. 35 k Šamotce“
   Získání lokality „Udánský rybník„ za státní od HS Mor.Třebová
   Přenechání lokality pozemků nad „Tutschovým rybníčkem“ ke „Kostelové cestě“ ve prospěch HS Útěchov a Dl.Loučka.
 
            Dnem 1. dubna 2003 vstoupilo v platnost rozhodnutí MěÚ Svitavy-odboru životního prostředí o uznání honitby honebního společenstva BORŠOV a nájemní smlouva mezi HS a SM Boršov o nájmu honitby na základě nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.o myslivosti.
 
Uznaná honitba Boršov po druzích pozemků:
 

Druh pozemku
KÚ Boršov-ha
KÚ Útěchov-ha
Celkem honitba-ha
Orná půda
789,3561
18,1556
807,5117
Ovocný sad
0,4577
0
0,4577
Trvalý travní porost
88,5619
2,1884
90,7503
Lesní půda
57,7229
3,7371
61,4600
Vodní plocha
15,5110
0
15,5110
Ostatní plocha
44,5796
4,1895
48,7691
CELKEM-ha
996,1892
28,2706
1024,4598

 
 
 
 
 
Stanovení druhů zvěře a jejich minimálních a normovaných stavů :
 
            Rozhodnutím MěÚ Svitavy - odboru životního prostředí pod zn. OZP/9028-03/1952-03/ker ze dne 20. 2. 2003 byly stanoveny tyto druhy zvěře a jejich minimální a normované stavy v nové honitbě HS BORŠOV:
 
Druh zvěře
Normovaný stav
ks
Minimální stav
ks
Koeficient oček.produkce
Srnec obecný
41
10
0,8
Zajíc polní
92
51
0,3
Bažant obecný
102
51
0,3
 
 
Dne 28. 3. 2003 byla svolána MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE SM BORŠOV na které byla:
• schválena nájemní smlouva na honitbu na dobu 10 let tj.: do 31. 3. 2013
• jako myslivecký hospodář byl schválen a potvrzen orgánem st.správy Jan KUBÍK ml.
• jako členi myslivecké stráže byli navrženi, složili zkoušku a byli potvrzeni orgánem st.správy tito členi SM Boršov: František SVOBODA, Roman PETERKA a Martin VRÁNA
• výbor a další orgány sdružení od 1. 4. 2003 byly zvoleny takto:
 
1.               Předseda SM                                           Ing. Josef VRÁNA
2.               Jednatel a místopředseda                         Jan KUBÍK st.
3.               Myslivecký hospodář                               Jan KUBÍK ml.
4.               Finanční hospodář                                              Miroslav SOJMA
5.               Kynologický referent                               František SVOBODA
 
Předseda revizní komise:                               Roman PETERKA
Členové:                                                        Martin VRÁNA a Zdeněk TINKA
 
Počty mysliveckých zařízení užívaných v honitbě k 1. 4. 2003
 
P.č.
Název mysliveckého zařízení
Počet
1
Krmelec pro srnčí zvěř
12
2
Krmelec pro zaječí zvěř
1
3
Kombinovaný krmelec pro srnčí zvěř se samokrmítkem
2
4
Zásyp pro pernatou zvěř
17
5
Solisko
15
6
Vypouštěcí voliéra pro bažantí zvěř
4
7
Umělá liščí nora s délkou nory do 5 m
1
8
Krytá pozorovatelna
14
9
Posed
22
 
VÝSKYT  DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE V HONITBĚ
 V  PRŮBĚHU ROKU 2004:
Druh zvěře
Počet kusů
Počet obsazených hnízd
Výr velký
5
0
Jestřáb lesní
2
0
Krahujec obecný
5
0
Káně lesní
25
1
Poštolka obecná
15
1
Havran polní
8
0
Vrána šedá/černá
10
1
Kavka obecná
0
0
Straka obecná
16
2
Sojka obecná
25
3
Volavka / Krkavec
12/1
0
 
    V dubnu 2004 byli oceněni členů SM p. Lubomír BÁRTA a p. František SVOBODA u příležitosti jejich životních výročí vyznamenáním „Za zásluhy o myslivost III. stupně“,
    V r. 2005 byly provedeny tři hony na zvěř v honitbě, uloveno bylo celkem 7 ks sele černé zvěře, l liška, 50 ks baž. Kohout,
    V r. 2005 byla oceněna dlouholetá práce pro boršovskou myslivost p. Miloslava VESELÉHO, kdy mu bylo uděleno vyznamenání „Za zásluhy o myslivost II.stupně“ – stříbrný odznak – jako první v Boršově,
    V r. 2005 dosáhli naši členi SM Václav a Roman PETERKA při zkouškách lovecké upotřebitelnosti v Pomezí a Borové u Poličky v norování a barvářských zkouškách malých plemen se svými psi výborných úspěchů.
    Zima roku 2005 – 2006 znamenala pro zvěř značné strádání. Toto bylo způsobeno velmi dlouhou sněhovou pokrývkou, prakticky nepřetržitě ležel v naší honitbě sníh v průměrné výši 40 cm od 15. listopadu 2005 do 30. března 2006. Rovněž silné mrazy, které dosahovaly až -25o Celsia značně ovlivnil život veškeré zvěře. V průběhu kruté zimy bylo značné množství silných severních větrů, které stěžovali život zejména drobné zvěři. Například v rákosí mezi Boršovem a Útěchovem leželo až 60 cm sněhu. Bažantí zvěř se z přirozené krytiny přesunula do spodního konce Boršova, zejména kolem silnice, kdy jsme byli nuceni ji přikrmovat v místním parčíku, pod keři kolem potoka. Srnčí zvěř se stáhla ke krmelcům, v době předkládání objemového krmiva-sena odešla do 50 metrů a ihned se vracela. Periody přikrmování byly ve sdružení zkráceny na 1x za 2-3 dny. Například krmelec v lokalitě „Šimoníková louka“ běžně navštěvovalo až 50 ks srnčí zvěře, šlo o zvěř z honitby Dlouhá Loučka a z režijní honitby LČR Boršov. Úhyn zvěře zejména drobné byl značný díky dravé zvěři, která rovněž strádala, u srnčí zvěře byl díky pravidelné a časté péči našich členů minimální. Přesto bylo přistoupeno ke snížení plánu odlovu srnčí zvěře. 
    V nedělním dopoledni dne 12. srpna 2007 bylo organizováno mysliveckým hospodářem Janem Kubíkem za účasti členů Romana Peterky, Petra a Martina Vrány s využitím pejsků „Cara“ a „Aiky“ norování lišek v honitbě. V umělé noře „Spálená“ byly vynorovány a uloveny tři liščata.
 
VÝSLEDKY ODLOVU ZVĚŘE - 2007
 
Přehled – Odlov bonitované zvěře:
Odlov
SRNČÍ ZVĚŘ
Bažanti
2007
Srnci
Holá
Celkem
kohout
*****
I. vtř
II.vtř
III.vtř
Celkem
Srny
Srnčata
srnčí
 
Plán
5
2
4
11
11
7
29
65
Skut.
5
2
4
11
11
7
29
31
 
 
Odlov - 2007
ČERNÁ ZVĚŘ
 
Kategorie
Sele
Lončák
Bachyně/kňour
CELKEM
Skutečný odlov
(ks)
19
30
(19 kňourek, 11 bachyňka)
--
49
 
 
2007
Kachna divoká
Holub hřivnáč
Liška obecná
Jezevec
Kočka toulavá
Odlov
21
18
15
1
5
 
 
Členi sdružení u příležitosti konání výroční členské schůze dne 16. 2. 2008
 
 obrazek1.jpg
 
Z leva první řada: Ing. Josef VRÁNA, Marcel ROZSYPAL, Jan KUBÍK ml., Aleš ROZSYPAL.
Z leva druhá řada: Petr VRÁNA, Martin VRÁNA, Roman PETERKA, Jan KUBÍK st.,Václav PETERKA, Lubomír BÁRTA, Zdeněk TINKA, Miloš VESELÝ-čestný člen, Kateřina ONDRÁČKOVÁ, chybí František SVOBODA
 
 
 
 
 
 
Pořadí úspěšnosti lovců černé zvěře
v roce 2010
 
Pořadí
Jméno a příjmení
lovce - černá zvěř
Počet kusů
1.
Kubík Jan ml.
12
2.
Ing.Vrána Josef
10
3.
Rozsypal Marcel
8
4.
Lipold Aleš
7
5.
Vrána Petr
6
6.
Kubík Bronislav
5
7.
Kubík Jan st.
5
8.
Tinka Zdeněk
2
9.
Peterka Václav
2
10.
Peterka Roman
1
11.
Vrána Martin
1
           
            Toto druhé období činnosti sdružení je dokumentováno v kronice SM Boršov II, kterou vede Ing. Josef VRÁNA a je u něj i k nahlédnutí.